Det kan inte längre undgå någon att vi människor och vår planet står inför många utmaningar. Ökade koldioxidutsläpp som bidrar till global uppvärmning, livsmedelsförsörjning till en växande befolkning, vattenbrist och minskade naturliga miljöer hotar både människor, djur och den biologiska mångfalden på vår planet. Men hur kan insekter bidra till en lösning på den globala miljökrisen?

Koldioxidutsläpp

Produktionen av protein från traditionella källor som nötkött, kyckling och griskött står i dag för stora koldioxidutsläpp. Forskningen är tydlig: minskad köttkonsumtion hos människor är en nyckelfaktor för att minska vårt klimatavtryck, men visste du att våra husdjur står för cirka 25 procent av köttkonsumtionen? En ny studie från Finland visar också att om vi ersätter traditionella proteinkällor med insekter kan vi minska vår miljöpåverkan med 80 procent.

Nedan jämför vi koldioxidutsläppen för att producera 1 gram protein från insekter jämfört med 1 gram protein från nötkött.

Klimatutsläpp från insektsproteinMarkanvändning och biologisk mångfald

Stora arealer mark krävs för att föda upp boskap och köttproducerande djur. Över 80% av dagens jordbruksmark används i nuläget till kött- och mjölkproduktion. Ökad utbredning av oss människor och vår djurhållning hotar viktiga ekosystem på både land och vatten. Visste du att av alla däggdjur i världen, står vilda djur idag för bara 4%, och mycket av detta beror på att deras naturliga livsmiljöer inte längre finns kvar?  

20 ton insekter kan födas upp på ytan av en tennisbana, och vår insektsfarm kan producera 10 000 ton protein på en hektar under ett år.! Om vi börjar använda våra resurser på ett klokare sätt kan vi spara mer mark för vildmark och viktiga ekosystem.Markanvändning vattenanvändning insektsprotein

Foder- och livsmedelsproduktion

Stora arealer går åt världen över för att odla foder som i sin tur ska användas till boskap, som i sin tur används till livsmedel… Detta är en onödig omväg och ett slöseri med dyrbara resurser. I Sverige används två tredjedelar av spannmålet som odlas till livsmedelsproducerande djur, spannmål som i stället hade kunnat användas direkt som livsmedel till människor. Över 95% av den soja vi importerar till Europa, används som foder till köttproducerande djur, och den har ofta odlats på skövlad regnskogsmark vilket ytterligare bidrar till förstörelse av naturliga livsmiljöer.

Genom att sluta producera kött- och mejeriprodukter skulle man kunna minska jordbruksmarkerna med mer än 75 procent, ett område lika stort som USA, Kina, EU och Australien tillsammans – och ändå klara av att föda världens befolkning.

Våra insekter lever enbart på växtbaserade matrester – vår insektsfarm samarbetar med lokala företag och producenter, och tar vara på matsvinn. Larverna omvandlar sedan effektivt matavfallet och biprodukterna till högkvalitativt protein, vilket gör produktionen cirkulär och mycket resurssnål.

Djurens välbefinnande och hälsa

En annan viktig faktor för många konsumenter är djurvälfärden i köttindustrin. Ur ett etiskt perspektiv finns flera aspekter att ta hänsyn till, men ser vi på hundmatsbranschen som helhet, gör den lägre spårbarheten det svårare för konsumenten att veta hur djuren levt och hanterats. Beroende på vilket land köttet kommer ifrån, råder olika standards för djurens välmående och slakt, och om antibiotika eller tillväxthormon används. Antibiotikaresistensen är idag ett av de största hoten mot vår folkhälsa.

Under uppfödningen av våra insekter används används aldrig antibiotika eller tillväxthormoner, eftersom insekter frodas och växer snabbt helt på egen hand. Insekterna hålls i en livsmiljö som efterliknar deras naturliga, och när det är dags att skörda larverna, görs detta genom nedkylning för att de ska gå ner i en naturlig dvala och inte vara medvetna om vidare steg. Detta gör att det kan kännas som ett etiskt bättre alternativ som proteinkälla till din hund eller katt, för dig som själv valt bort kött i din kost. Du kan läsa mer om hur vår insektsproduktion går till här. .

Vanliga frågor:

Vilken miljöpåverkan har djurfoder?

Studier har visat att våra hundars och katters matkonsumtion står för ungefär en fjärdedel av köttproduktionens miljöpåverkan. Slutsatsen av denna studie är att alternativa proteinkällor är en av lösningarna för att minska detta klimatavtryck. Du kan läsa hur forskare vid SLU kommenterar studien ur ett svenskt perspektiv här.

Alexander et al genomförde en studie 2020 och kom fram till att djurfoderindustrins miljöavtryck på landanvändning motsvarar ungefär dubbla Storbritanniens landyta. Om djurfoderindustrion vore ett land skulle det placera sig som den 60:e högsta utsläpparen av växthusgaser, motsvarande de totala utsläppen från länder som Filippinerna, ett land med 110 miljoner invånare.

Men är det inte bara slaktrester och biprodukter som människor inte kan äta som används till hundmat?

Det skulle naturligtvis vara bra om de enda ingredienserna i dagens hundfoder var livsmedel som vi människor inte kan äta och på så sätt ta hand om vårt matavfall, men så är tyvärr inte fallet.

Detta beror delvis på konsumenternas ökade efterfrågan på högre köttinnehåll och mer högkvalitativt och rent kött i produkter till sina hundar, så kallat human grade-kött, samt trenden med hemlagat och färskfoder. Ur miljösynpunkt är detta ett steg i fel riktning. I den här artikeln från Pet Food Processing redovisas hur stor del av klimatavtrycket som beräknas komma från human grade-kött jämfört med biprodukter, andra studier ger ett genomsnitt på 11-22 % av human grade-livsmedelsprodukter i foder till sällskapsdjur (Acuff et al).

I studierna ovan om djurfoderets miljöpåverkan och i slutsatsen från Alexander et al. har man tagit hänsyn till en mindre påverkan av animaliska biprodukter, men de kan trots det visa på en betydande miljöbelastning från djurfoderindustrin.

Är det inte värre för miljön att importera torrfoder än att ge svenskt kött?

Uppgifterna visar att ingredienserna i ett foder har en större miljöpåverkan än avståndet som fodret har transporterats. Proteinkällorna står för den största miljöpåverkan och de största koldioxidutsläppen. I denna databas redovisas koldioxidutsläppen för olika typer av livsmedel, där vi kan se att transporten står för en bråkdel av livsmedlens totala miljöpåverkan.

Att transportera ett foder med låga koldioxidutsläpp har med andra ord en lägre miljöpåverkan än att producera foder med höga koldioxidutsläpp i Sverige. Insekterna odlas på vår insektsfarm i Nederländerna, där fodret också produceras för att minska transportavståndet. Nederländerna är en utmärkt utgångspunkt för att göra transportavstånden så låga som möjligt till de 13 länder i Europa som vi säljer till.

Transporter inom Sverige är inte heller nödvändigtvis kortare än en transport från Nederländerna till Sverige - det är ungefär lika långt mellan Östersund och Ystad. Var ingredienserna i fodret kommer ifrån spelar också roll för det totala klimatavtrycket. Därför kommer över 99 % av de ingredienser vi använder i vårt foder från Europa, och majoriteten från Nederländerna, för att minimera transportavstånden så långt som möjligt.

Hur arbetar ni mer med hållbarhet?

Vårt hållbarhetsfokus har varit drivkraften bakom vår hundmatsrevolution och anledningen till att petgood grundades och att vi lanserade vår första produkt, ett helfoder baserat på insektsprotein. Men vårt hållbarhetsarbete är större än så - i den här artikeln kan du läsa mer om hur vi arbetar med hållbarhet

Är du nyfiken på att läsa mer eller hitta en referens?

På den här sidan har vi samlat artiklar, referenser och forskningsstudier om allt vi älskar: husdjur, hållbarhet, insekter och vår planet.

Foder för sällskapsdjur och andra hållbara produkter